സൗജന്യ വൈദ്യ പരിശോധന

എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി തൊട്ട് സൗജന്യ വൈദ്യചികിത്സാ ccmk വില്ലേജ്
ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്